Шановні акціонери Приватного акціонерного товариства «Житомирпромспецбуд» (місцезнаходження товариства: м. Житомир, вул. Івана Сльоти, 49), повідомляємо про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «19» травня 2017 року о 11-00 годині в приміщенні за адресою:м.  Житомир, вул. Івана Сльоти,49 ,

каб. № 202. Початок реєстрації акціонерів о 10-30 годині, закінчення реєстрації акціонерів о 10-50 годині. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину  «15» травня 2017 р.

 

Порядок денний ( Перелік питань, що виносяться на голосування):

 

1.         Обрання лічильної комісії Товариства.

Проект рішення: Обрати  лічильну комісію у складі однієї особи - голови лічильної комісії Томашевської Віри Дмитрівни

Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів по всім питанням порядку денного.

 

2.         Обрання робочих органів, прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення: Обрати головою загальних зборів Ольшанецького Дениса Володимировича, секретарем загальних зборів Ціка Володимира Григоровича

Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 10 хвилин;
Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин;


Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин;

Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування).
Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами чинного законодавства України, Статуту Товариства, та/або внутрішніми положеннями.

 

3.         Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік,

Проект рішення: Роботу Наглядової ради Товариства в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік затвердити.

 

4.  Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Роботу виконавчого органу Товариства в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік затвердити.

 

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора Товариства за 2016 рік. Затвердження висновків ревізора Товариства за 2016 рік

Проект рішення: Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
Звіт і висновки Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році затвердити.

 

6.         Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт товариства за 2016 р.

 

7.         Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити запропонований порядок розподілу прибутку, отриманого за результатами роботи товариства у 2016 р.

 

8.         Відкликання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Відкликати діючий склад наглядової Раді, а саме:

Голову Наглядової Ради Багатирчук Олег Олександрович

Члена Наглядової Ради Таубін Дмитро Йосипович

Члена Наглядової Ради Долгозвяг Олег Валерійович

 

9.    Обрання членів Наглядової ради.

 

*          Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

 

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою і членами  Наглядової ради, встановлення  розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою і членами Наглядової ради.
2. Уповноважити Виконавчий орган Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та обраними членами Наглядової ради.
3. Встановити виконання обов'язків обраними членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами згідно штатного розкладу.

 

11. Прийняття рішення про виступлення Товариства майновим поручителем перед ПАТ «КРЕДОБАНК» (чи іншим банком) за зобов’язаннями ТОВ «Профільтех» (код ЄДРПОУ 37260027) за Генеральним договору про здійснення кредитування в розмірі 10 000 000,00 (Десять мільйонів гривень) строком його дії на 5 років, та надання в заставу/іпотеку адміністративної будівлі площею 873,9 кв.м., та виробничого цеху площею 1369,9 кв.м., що належить Товариству  та знаходяться за адресою м. Житомир, вул. І. Сльоти, 49.

Проект рішення: Прийняти рішення про виступлення Товариства майновим поручителем перед ПАТ «КРЕДОБАНК» (чи іншим банком) за зобов’язаннями ТОВ «Профільтех» (код ЄДРПОУ 37260027) за Генеральним договору про здійснення кредитування в розмірі 10 000 000,00 (Десять мільйонів гривень) строком його дії на 5 років, та надати в заставу/іпотеку адміністративну будівлю площею 873,9 кв.м., та виробничий цех площею 1369,9 кв.м., що належать Товариству  та знаходяться за адресою м. Житомир, вул. І. Сльоти, 49.

 

12. Затвердження ринкової оцінки нерухомого майна Товариства, яке надається в заставу  ПАТ «КРЕДОБАНК» (чи іншому банку) згідно звітів незалежної оціночної кампанії – ПП «Бюро незалежних оцінок» на адміністративну будівлю в розмірі 11 397 400 (Одинадцять мільйонів триста дев’яносто сім тисяч чотириста гривень), та звіту від 22.07.2016р.  виробничого цеху в розмірі 6 986 490 (Шість мільйонів дев’ятсот вісімдесят шість тисяч чотириста дев’яносто) гривень.  

Проект рішення: Затвердити ринкову оцінку нерухомого майна Товариства, яке надається в заставу  ПАТ «КРЕДОБАНК» (чи іншому банку) згідно звітів незалежної оціночної кампанії – ПП «Бюро незалежних оцінок» на адміністративну будівлю в розмірі 11 397 400 (Одинадцять мільйонів триста дев’яносто сім тисяч чотириста гривень), та звіту від 22.07.2016р.  виробничого цеху в розмірі 6 986 490 (Шість мільйонів дев’ятсот вісімдесят шість тисяч чотириста дев’яносто) гривень.  


13. Про надання повноважень генеральному директору Товариства на вчинення всіх необхідних дій, пов’язаних з реалізацією схвалених рішень Загальних зборів акціонерів  Товариства, укладення договорів із банком (в т.ч. Генерального договору, Додаткового договору про надання кредитної лінії в межах Генерального договору, договору іпотеки, договору застави та інших необхідних документів) з правом самостійного узгодження всіх істотних та інших умов таких договорів.

Проект рішення: надати повноваження генеральному директору Товариства на вчинення всіх необхідних дій, пов’язаних з реалізацією схвалених рішень Загальних зборів акціонерів  Товариства, укладення договорів із банком (в т.ч. Генерального договору, Додаткового договору про надання кредитної лінії в межах Генерального договору, договору іпотеки, договору застави та інших необхідних документів) з правом самостійного узгодження всіх істотних та інших умов таких договорів.


14. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення: прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дня прийняття такого рішення, а саме попередньо схвалити укладання значних правочинів, вартість яких може перевищувати 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дня прийняття такого рішення. Вартість активів за даними річної фінансової звітності за 2016 рік складає 7030 тис. грн.
Характер правочинів:
кредитні договори; договори позики; договори застави, іпотеки для забезпечення зобов’язань Товариства та інших осіб, зокрема щодо передачі в іпотеку цілісного майнового комплексу виробничих будівель, що розташований за адресою: м. Житомир, вул. Івана Сльоти, 49 та належить Товариству на праві власності;договори поруки для забезпечення зобов’язань Товариства та інших осіб; договори страхування; договори купівлі-продажу будь якого майна Товариства; інші види договорів, передбачені чинним законодавством України


Уповноважити Генерального директора Товариства, або уповноваженому ним особу, за погодженням з Наглядовою радою Товариства, до проведення наступних річних загальних зборів ПрАТ “Житомирпромспецбуд”, та до 19.05.2018 року здійснювати усі необхідні дії щодо вчинення, укладання та підписання значних правочинів, вказаних у цьому рішенні після їх погодження Наглядовою радою Товариства та з безумовним виконанням внутрішніх положень Товариства.

 

Для реєстрації, акціонеру необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, для представників акціонерів додатково - довіреність, оформлену у відповідності до чинного законодавства України. До дня проведення загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: м. Житомир, вул. Івана Сльоти, 49, у робочі дні з 9 до 17 години в кабінеті №201 бухгалтерії Товариства, а в день проведення загальних зборів – також за адресою :м. Житомир, вул. Івана Сльоти,49. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами -  (бухгалтер) Томашевська В.Д.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства

Найменування показника(тис.грн)

Звітний період 2016 р.

Попередній період 2015 р.

Усього активів                              

7030

4113

Основні засоби  (залишкова вартість)                            

5083

2018

Довгострокові фінансові інвестиції          

-

-

Запаси                                      

258

467

Сумарна дебіторська заборгованість

1497

1353

Грошові кошти та їх еквіваленти             

38

193

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)     

-5585

-6051

Власний капітал                             

3144

3144

Статутний капітал                           

6465

6465

Довгострокові зобов'язання                  

-

-

Поточні зобов'язання                        

2956

505

Чистий прибуток (збиток)                    

467

247

Середньорічна кількість акцій (шт.)         

517184

517184

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)                               

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду              

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)                                      

14

4

Повідомлення про проведення Зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 70(2575)  від 12 квітня 2017 року